Przejdź do treści strony WCAG

Regulamin organizacyjny

ZARZĄDZENIE Nr OPS.0132.3.2013
KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W BIAŁEJ

z dnia 21 marca 2013r


w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej


Działając w oparciu o § 12 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej w nowym brzmieniu stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc zarządzenie Nr 3/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej z dnia 27 maja 2009r w sprawie  regulaminu organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej.

§ 3

Ogłoszenie postanowień Regulaminu Organizacyjnego nastąpi na naradzie pracowniczej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki:

  1. PDFRegulamin organizacyjny.pdf
  2. PDFStruktura organizacyjna.pdf