Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statut

Uchwała Nr XX.248.2013
Rady Miejskiej w Białej

z dnia 22 lutego 2013 r.

w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białej 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,  poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012r. Nr 149, poz. 887, z 2012r. Nr 567, poz. 823, poz. 1544, poz. 1548, z 2013 poz. 153) Rada Miejska w Białej uchwala: 

STATUT 
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną gminy utworzoną na podstawie uchwały Nr XII/49/90 Miejsko-Gminnej Rady Narodowej w Białej z dnia 10 kwietnia 1990r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej. 

§ 2. 

 1. Ośrodek ma swoją siedzibę w mieście Biała ul. Prudnicka 29; 
 2. Terenem działania Ośrodka jest miasto i gmina Biała; 
 3. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych; 

§ 3. 

Ośrodek posługuje się pieczęcią nagłówkową o treści: 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  w Białej, 48-210 Biała, ul. Prudnicka 29, tel/fax 077/438 71 40

§ 4. 

Ośrodek działa na podstawie obowiązującego prawa a w szczególności: 

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej / tekst jednolity Dz.U. z 2009  roku Nr 175 poz. 1362 z późn. zm/; 
 2. ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm/; 
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2009 r. Nr 1157 poz. 1240 z późn. zm/; 
 4. ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości /Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz.1223 z późn. zm/; 
 5. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków  publicznych /Dz. U. z 2008r. Nr 164,  poz.1027 z późn.zm/; 
 6. ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych /Dz.U.Nr 139 z 2006 r. poz. 992 z późn. zmianami/; 
 7. ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów / tekst jednolity Dz.U.z 2012 r. poz. 1228 z późn.zm/; 
 8. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie / Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm /; 
 9. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej / tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn.zm/; 
 10. ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm/; 
 11. ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” /Dz.U. z 2005r. Nr 267 ,poz. 2259 z póżn. zm/; 
 12. innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa regulujących kwestie związane z działalnością Ośrodka. 

RROZDZIAŁ II 
Cele i zadania Ośrodka 

§ 5. 

Celem działalności Ośrodka jest w szczególności: 

 1. zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka; 
 2. doprowadzenie do możliwie pełnego usamodzielnienia osób i rodzin oraz doprowadzenie ich do integracji ze środowiskiem; 
 3. umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki i uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu takich sytuacji; 
 4. prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie; 
 5. wspieranie i praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych poprzez zaplanowane działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji. 

§ 6. 

Ośrodek realizuje zadania gminy Biała w zakresie pomocy społecznej będące zadaniami własnymi gminy, zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania nałożone ustawami albo wykonywane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej i samorządowej lub innymi podmiotami. 

§ 7. 

Zadania Ośrodka w zakresie pomocy społecznej obejmują w szczególności: 

 1. tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej; 
 2. analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej; 
 3. realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych; 
 4. rozwijanie nowych form pomocy społecznej samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb; 
 5. zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin w szczególności poprzez: 
  1. świadczenie usług przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz   innymi przepisami, 
  2. przyznawanie i wypłacanie świadczeń, przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi przepisami; 
 6. pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu udzielanie   pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi; 
 7. koordynowanie opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka; 
 8. koordynowanie sporządzania oceny zasobów pomocy społecznej, obejmującej w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe, nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący; 
 9. realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej; 
 10. realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej; 
 11. współdziałanie z organizacjami, kościołami, związkami wyznaniowymi, pracodawcami, instytucjami  oraz osobami, fizycznymi i prawnymi w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej; 
 12. projektowanie budżetu w zakresie zadań statutowych i ustawowych; 
 13. właściwą organizację pracy dla realizacji zadań oraz w zakresie gospodarowania przydzielonymi środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości; 
 14. inspirowanie i podejmowanie działań zapobiegających konieczności korzystania przez osoby i rodziny ze świadczeń pomocy społecznej; 
 15. Zapewnienie warunków realizacji zadań statutowych. 

§ 8. 

Zadania przekazane do realizacji mocą odrębnych ustaw, mające na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków obejmują w szczególności: 

 1. realizację zadań zleconych gminie wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003r.  świadczeniach rodzinnych; 
 2. realizację zadań zleconych gminie wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; 
 3. realizację zadań zleconych gminie wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych; 
 4. realizację zadań własnych i zleconych gminie wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 
 5. realizacje zadań własnych gminy wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 
 6. realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty; 
 7. realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; 
 8. inne zadania określone w niniejszym statucie lub nałożone przepisami powszechnie obowiązującymi oraz zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin. 

§ 9. 

Ośrodek może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne. 

§ 10. 

Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami. 

Rozdział 3.

Organizacja i zarządzanie 

§ 11. 

 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik; 
 2. Kierownik działa jednoosobowo i odpowiada za całokształt działalności Ośrodka; 
 3. Kierownik zapewnia adekwatną, skuteczną i efektywną kontrolę zarządczą w Ośrodku. 
 4. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do kierownika dokonuje Burmistrz; 
 5. Kierownik wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku i jest ich zwierzchnikiem służbowym; 
 6. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Ośrodku regulują w szczególności przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o pracownikach samorządowych; 
 7. Kierownik wydaje zarządzenia, instrukcje, polecenia służbowe oraz wprowadza regulaminy dotyczące funkcjonowania Ośrodka; 
 8. Kierownik załatwia indywidualne sprawy z zakresu administracji publicznej oraz wydaje decyzje administracyjne na podstawie upoważnień udzielonych przez Burmistrza Białej i upoważnień ustawowych; 
 9. Upoważnienia, o których mowa w ust. 8 mogą być także udzielone innej osobie na wniosek kierownika Ośrodka; 
 10. Kierownik ustala regulamin organizacyjny Ośrodka; 
 11. Kierownik jest umocowany do składania oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem Ośrodka. 

§ 12. 

 1. Szczegółową organizację Ośrodka określa regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika Ośrodka; 
 2. W skład Ośrodka wchodzi dział do realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych działający i realizujący zadania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych /Dz.U z 2006r. nr 139, poz. 992 z póżn. zm/ oraz ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów /Dz.U. z 2012r. poz.1228/; 
 3. W siedzibie Ośrodka działa Zespół Interdyscyplinarny, któremu Ośrodek zapewnia obsługę administracyjno – techniczną zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /Dz.U. Z 2005r Nr 180 poz.1493 z póżn. zm./. 

Rozdział 4.

Gospodarka finansowa i mienie Ośrodka 

§ 13. 

Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową, jako jednostka budżetowa gminy Biała zgodnie z przepisami w tym zakresie. 

§ 14. 

Księgowość Ośrodka prowadzona jest w Ośrodku przez zatrudnionego tam  pracownika – głównego księgowego. 

§ 15. 

 1. Działalność Ośrodka w zakresie zadań własnych gminy finansowana jest z budżetu  gminy Biała i budżetu państwa; 
 2. Środki finansowe na realizację zadań zleconych i powierzonych pochodzą z budżetu państwa; 
 3. Środki finansowe na realizację zadań realizowanych przez Ośrodek na podstawie porozumień pochodzą z budżetu tych jednostek, z którymi zawarto porozumienie. 

§ 16. 

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy opracowany przez kierownika i głównego księgowego zatwierdzony przez Burmistrza Białej na podstawie uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Białej. 

§ 17. 

Ośrodek posiada rachunki bankowe utworzone na zasadach określonych dla jednostek budżetowych. 

§ 18. 

1. Kierownik Ośrodka może zaciągać zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

2. Zaciąganie zobowiązań przez kierownika Ośrodka wymaga upoważnienia Burmistrza. 

§ 19. 

 1. Mienie Ośrodka stanowią środki trwałe i przedmioty nietrwałe zakupione przez Ośrodek bądź przekazane nieodpłatnie dla prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 2. Kierownik Ośrodka zarządza mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie. 

§ 20. 

Nadzór nad prowadzoną przez Ośrodek gospodarką finansową sprawuje Burmistrz Białej. 

ROZDZIAŁ V 

Postanowienia końcowe 

§ 21. 

Statut Ośrodka jest nadawany w trybie uchwały Rady Miejskiej w Białej. 

Zmiany do niniejszego Statutu mogą być wprowadzone w trybie właściwym do jego ustalenia. 

§ 22. 

Traci moc uchwała Nr XVI/163/04 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 października 2004 roku w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej. 

§ 23. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. 

§ 24. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


PDFStatut OPS.pdf (77,55KB)