Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Inkubator Szczęścia

loga_inkubator.jpeg

INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU DO REALIZACJI PROJEKTU

 

Gmina Biała, w imieniu której realizatorem projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej

realizuje projekt „Inkubator Szczęścia” w partnerstwie z Fundacją „Rodzinna Stacja” (Partner Wiodący)

 

Uzasadnieniem przystąpienia do realizacji projektu jest brak dostępności wysokiej jakości usług społecznych w odniesieniu do rosnącej potrzeby wsparcia rodzin z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

Opracowanie projektu zostało poprzedzone przeprowadzeniem dogłębnej analizy istniejących w danym obszarze potencjałów, a także diagnozą deficytów występujących w obszarze wsparcia rodzin.

Cel główny projektu: poprawa funkcjonowania społecznego 12 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (rodziny naturalne- szczególnie zagrożone utratą możliwości opieki nad dziećmi) z Gminy Biała w okresie 01.03.2020-28.02.2021 poprzez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych lokalnie.

Projekt "Inkubator Szczęścia" zakłada komplementarne usługi pracy z rodziną, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2019 r.poz.1111 z późn. zm.), w tym w szczególności poprzez:

 • Wsparcia psychoterapeutycznego rodzin
 • Wsparcia terapeuty uzależnień i mediatora
 • Wsparcia prawnego
 • Poradnictwa specjalistycznego w tym społeczno-obywatelskiego i rodzinnego
 • Usług animacji dla rodzin z dziećmi oraz usług dla rodzin z dziećmi w tym: Grupy zabawowe i zajęcia rozwijające kompetencje, umiejętności i zainteresowania dla dzieci i młodzieży
 • Sporządzenie kontraktów socjalnych i utrzymywania motywacji rodzin biorących udział w projekcie
 • Asystentura rodzinna

Efekty:

 • Liczba dzieci korzystających z usług wsparcia rodziny w ramach działań prewencyjnych mających ograniczyć ich umieszczanie w pieczy zastępczej - 27
 • Liczba osób objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 48
 • Liczba rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym , w których nastąpi poprawa funkcjonowania społecznego - 12

Projekt niweluje dysproporcje w dostępności do wysokiej jakości usług społecznych wsparcia rodziny szczególnie na obszarach peryferyjnych oddalonych od miasta poprzez świadczenia usług w środowisku lokalnym - miejscu zamieszkania uczestników (mobilna praca specjalistów).

Dzięki wsparciu specjalistów odpowiednio do potrzeb rodzice mają szansę na odbudowanie potencjału do pełnienia roli opiekuńczo – wychowawczej zwiększając kompetencje społeczne, odzyskując poczucia kontroli, a także wzrost motywacji do zmiany swojej sytuacji. Dzieci natomiast zdobędą umiejętności do przejawiania pożądanych społecznie postaw, a ciekawa oferta kreatywnego spędzania wolnego czasu i wspólne twórcze warsztaty pozwolą na odkrycie własnych talentów, wzmocnienie samooceny i promowanie postaw wolnych od nałogów.

Rekrutacja do projektu: 1 marzec 2020 r. – 15 kwiecień 2020 r

Możliwość złożenia formularza rekrutacyjnego: (w obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego zalecamy najpierw kontakt telefoniczny/mailowy): w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej, ul. Prudnicka 29, 48-210 Biała, Tel. 77 438 71 40, e-mail: ops@biala.gmina.pl

lub zgłoszenie pocztą elektroniczną: rodzinnastacja@onet.eu , tel. : 693269211 formularz do wydruku i wypełnienia: DOCXFormularz zgłoszeniowy.docx (87,83KB)

W pierwszej kolejności rekrutujemy rodziny/dzieci osób aktywizowanych społecznie w ramach innych projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Priorytety przy rekrutacji dla rodzin/osób z rodzin:

 1. osoby/rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego (3 i więcej przesłanek-5 pkt,2 przesłanki-4 pkt),
 2. osoby/rodziny, których członkami są osoby o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (5 pkt)
 3. osoby/rodziny korzystające z POPŻ (5 pkt)

Punkty rozstrzygające przy większej ilości chętnych otrzymują:

 1. rodziny objęte nadzorem kuratora (1 pkt)
 2. rodziny-świadczeniobiorcy OPS Biała-grupa inicjatywna form wsparcia (1 pkt)

Działania rekrutacyjne są prowadzone w sposób zapobiegający wszelkim dyskryminacjom (płeć, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie). Partnerzy zapewniają o otwartości dla wszystkich zainteresowanych - w projekcie zakładamy równy dostęp do form wsparcia.

 • Wartość projektu: 422 750,00 zł
 • Wysokość wkładu Unii Europejskiej: 399 200,00 zł

www.mapadotacji.gov.pl


DOCXFormularz zgłoszeniowy.docx (87,83KB)

PDFInformacja o przystąpieniu do realizacji projektu.pdf (488,47KB)