Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja

loga_UE.jpeg


Projekt "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja"

Gmina Biała przystąpiła do realizacji projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. Bezpośrednim realizatorem projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej.

Cel główny projektu:
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje ww. grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.

Grupa docelowa:
Wsparciem objęte zostaną osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, jak również otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wyłącznie z terenu województwa opolskiego.

Główne zadania w projekcie:
W ramach projektu będą realizowane 2 typy działań: na rzecz wsparcia rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej. Ww. projekt będzie realizowany w partnerstwie z Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL z siedzibą w Opolu, Stowarzyszeniem Ambasada Sukcesu oraz w partnerstwie z podmiotami należącymi do sektora finansów publicznych, tj. powiatami: Opolskim, Krapkowickim, Strzeleckim, Nyskim, Prudnickim, Oleski, gminami: Biała, Paczków, Dąbrowa, Popielów, Jemielnica, Nysa, Skoroszyce, Lewin Brzeski, Dobrodzień, Kędzierzyn-Koźle.

Łączna kwota dofinansowanie projektu z UE : 9 988 219,70 zł

Dofinansowanie zadań Partnera projektu – Gminy Biała z UE: 13 409,55 zł

 


opolskie_dla_rodziny_logo.jpeg


Bliżej rodziny i dziecka.jpeg