Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje ogólne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej jest jednostką organizacyjną gminy utworzoną na podstawie uchwały Nr XII/49/90 Miejsko Gminnej Rady Narodowej w Białej z dnia 10 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej, powołaną do realizacji zadań pomocy społecznej na terenie gminy Biała.

Celem działalności Ośrodka jest:

pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, a także zapobieganie powstawaniu takich sytuacji, wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do: zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych, ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

Aktem prawnym określającym zadania z zakresu pomocy społecznej, rodzaje świadczeń oraz zasady i tryb ich udzielania jest ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.).

Ośrodek zadania statutowe realizuje w szczególności poprzez:

  • Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń.

  • Pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

  • Prowadzenie i rozwijanie niezbędnej infrastruktury socjalnej.

  • Analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.

  • Realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych.

  • Rozwijanie innych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Ośrodek wykonuje dodatkowo zadania z zakresu:

  • świadczeń rodzinnych,

  • postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

  • zasiłków i stypendiów szkolnych.