Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje ogólne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej jest jednostką organizacyjną gminy utworzoną na podstawie uchwały Nr XII/49/90 Miejsko Gminnej Rady Narodowej w Białej z dnia 10 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej, powołaną do realizacji zadań pomocy społecznej na terenie gminy Biała.
Ośrodek jest również organem, który z upoważnienia Burmistrza prowadzi postępowanie w sprawach świadczeń rodzinnych, jest realizatorem ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, prowadzi postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, ponadto realizuje zadania w zakresie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy – stypendia, zajmuje się koordynacją działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy, a od 2012 r. jest realizatorem zadań w zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Program realizacji zadań pomocy społecznej odbywa się w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w powiązaniu z innymi aktami prawnymi regulującymi udzielanie innych form wsparcia w zakresie prowadzonej przez państwo polityki społecznej. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, w tym zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin, oraz zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym i podyktowane zaistniałymi potrzebami .Pomoc społeczną tworzy system świadczeń pieniężnych, rzeczowych, instytucjonalnych oraz usług na rzecz osób i rodzin tego wymagających. Pomoc udzielana jest pod warunkiem współpracy osób i rodzin w zakresie rozwiązywania ich trudnej sytuacji życiowej. Terenem działania obejmuje miasto i gminę Biała.
Ośrodek działa na podstawie obowiązującego prawa a w szczególności:
  1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze. zm./;
  2. ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2019 r. poz. 506 /;
  3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2019r. poz. 869 /;
  4. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości / Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze. zm/;
  5. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych / Dz. U. z 2019 r. poz.1373 ze zm/;
  6. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie / Dz.U. z 2019 r. poz. 730 ze zm./;
  7. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej / Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 ze. zm/;
  8. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm./;
  9. innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa regulujących kwestie związane z działalnością ośrodka.