Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stypendia i zasiłki szkolne w ramach pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biała w roku szkolnym 2013/2014

INFORMACJA DLA SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK O STYPENDIUM SZKOLNE W RAMACH POMOCY MATERIALNEJ
DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

1. Pomoc materialna przysługuje:

a) uczniom szkół publicznych i niepublicznych zamieszkujących na terenie Gminy Biała,
b) uczniom, którzy pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. wysokość dochodu w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekracza 456zł netto na osobę (przychód pomniejszony o podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne),
c) uczniom, którzy złożą kompletny wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2013r.

2. Wniosek należy wypełnić czytelnie.
3. Do wniosku należy dołączyć dokumenty:

- zaświadczenie i oświadczenie o wysokości dochodu członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
- zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego(tylko w przypadku posiadania),
- w przypadku otrzymywania rent, emerytur-odcinki o wysokości pobieranych świadczeń.

4. W przypadku pobierania innego stypendium:

- należy przedstawić zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości pobieranego stypendium.

5. W przypadku ubiegania się o stypendia dla kilkorga dzieci:

- przedstawić jeden komplet dokumentów, bądź kopie poświadczone urzędowo.

6. Przyznane stypendium wypłaca się na zasadzie:

- refundacji poniesionych kosztów po przedłożeniu faktur, rachunków i innych dowodów poniesienia kosztów.

7. Stypendium szkolne przyznane w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym może dotyczyć:

- w szczególności zakupu podręczników, pomocy dydaktycznych (np. słowniki),stroju sportowego oraz innych przedmiotów ściśle związanych z procesem edukacyjnym w szkole do której uczęszcza uczeń.

Wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej. Wszelkie informacje na temat stypendium szkolnego można uzyskać pod nr tel.774387140 oraz u pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej.


Do pobrania: