Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zespół interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny w Białej
48 – 210 Biała ul. Prudnicka 29 ,Tel. 77 438 08 04 e-mail:

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego
mgr Maria Wieszołek

Kontakt: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie działa na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.  z 2021 r. poz. 1249 ze zm.). Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej. Zespół Interdyscyplinarny powołany został zarządzeniem Nr 0050.637.2022 Burmistrza Białej z dnia 31 marca 2022r.

Posiedzenia Zespołu i grup roboczych odbywają się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej w zależności od potrzeb,  jednakże nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

Zespół Interdyscyplinarny -  to grupa specjalistów,  która integruje i koordynuje działania mające na celu pomoc osobom i rodzinom dotkniętym  problemem przemocy oraz przeciwdziałanie przemocy.
Działania Zespołu skierowane są do rodzin znajdujących się w kryzysie i ukierunkowane są na szukanie rozwiązań  problemów w rodzinie związanych z przemocą.
Celem głównym Zespołu jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Białej wchodzi 12 członków:

 1. Maria Wieszołek - Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, główny specjalista - przedstawiciel Ośrodka Pomocy  Społecznej w Białej, 

 2. Katarzyna Kożuszko - starszy pracownik socjalny,

 3. Magdalena Kusber – sekretarz Zespołu Interdyscyplinarnego, przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej,

 4. Jarosław Kociuga – Kierownik - przedstawiciel Posterunku Policji w Białej,

 5. Elżbieta Dąbrowska – pielęgniarka - przedstawiciel „Zdrowie” s.c. w Bałej,

 6. Monika Domerecka - pedagog- przedstawiciel Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Białej,

 7. Ilona Jurkowska – kurator - przedstawiciel Sądu Rejonowego w Prudniku,

 8. Tomasz Synowczyński- kurator - przedstawiciel Sądu Rejonowego w Prudniku,

 9. Katarzyna Litwin - pedagog- psycholog przedstawiciel Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łączniku

 10. Sandra Daniel - Zastępca Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego,  pracownik socjalny - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej,

 11. Kamila Wróblewska – starszy pracownik socjalny - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej,

 12. Edyta Wistuba-Suchy - przedstawiciel Stowarzyszenia Aktywnej Pomocy Rodzinie „Alternatywa: S.A.P.R.A w Prudniku.


Adresatami działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny i grupy robocze są  rodziny, w których występują  przypadki stosowania przemocy: fizycznej,  psychicznej, ekonomicznej, seksualnej, zaniedbania.
Zespół Interdyscyplinarny w ramach organizowania pomocy danej rodzinie tworzy grupy robocze. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele służb oraz specjalistów kompetentnych w zakresie danego problemu współpracujący  bezpośrednio z rodziną. Przedstawiciele grupy roboczej spotykają się zarówno z osobami doznającymi przemocy jak i stosującymi przemoc.  We współpracy z rodziną  podejmują działania mające na celu pomoc   i wsparcie rodziny oraz monitorują jej dalsze funkcjonowanie.