Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny w Białej

 • ul. Prudnicka 29, 48-210 Biała,
 • tel. 77 438 08 04,
 • e-mail:

budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej

 • Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego: Maria Wieszołek.
 • Zastępca Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego: Kamila Wróblewska.
 • Kontakt: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania  Przemocy Domowej działa na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U.  z 2021 r. poz. 1249, z 2023 r. poz 535)

Zespół Interdyscyplinarny powołany został zarządzeniem Nr 0050.915.2023 Burmistrza Białej z dnia 29 sierpnia 2023r.

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego i grup diagnostyczno-pomocowych odbywają się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Białej wchodzą przedstawiciele instytucji tj,:

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej,
 2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej,
 3. Posterunek Policji w Białej,
 4. Przychodnia Lekarska „Zdrowie” s.c. w Białej,
 5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej,
 6. Sąd Rejonowy w Prudniku - Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
 7. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku
 8. Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy Rodzinie „Alternatywa: S.A.P.R.A w Prudniku.

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań w/w instytucji oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w szczególności przez:

 • diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym; inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej;
 • inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
 • opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 • powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;
 • monitorowanie procedury „Niebieskie Karty”;
 • przekazywanie informacji, o której mowa w art. 9e ust. 3, oraz dokumentacji, której mowa w art. 9c ust. 5a wyżej cytowanej ustawy;
 • kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;
 • składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia.

Zadaniem grup diagnostyczno-pomocowych jest w szczególności:

 • dokonanie, na podstawie procedury „Niebieskie Karty”, oceny sytuacji domowej osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
 • realizacja procedury „Niebieskie Karty” w przypadku potwierdzenia podejrzenia wystąpienia przemocy domowej, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia;
 • zawiadomienie osoby podejrzanej o stosowanie przemocy domowej o wszczęciu procedury „Niebieskie Karty” pod jej nieobecność;
 • realizacja działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
 • występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o skierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową albo w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową;
 • występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o złożenie zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń;
 • monitorowanie sytuacji osób doznających przemocy domowej, a także zagrożonych wystąpieniem przemocy domowej, w tym również po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”;
 • zakończenie procedury „Niebieskie Karty”; dokumentowanie podejmowanych działań, stanowiących podstawę:
 • uznania braku zasadności wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”,
 • wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”;

Adresatami działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny i grup diagnostyczno-pomocowych są  rodziny, w których występują przypadki stosowania przemocy: fizycznej,  psychicznej, ekonomicznej, seksualnej, zaniedbania.
Zespół Interdyscyplinarny w ramach organizowania pomocy danej rodzinie tworzy grupy diagnostyczno-pomocowe, które współpracują bezpośrednio z rodziną. Przedstawiciele grupy diagnostyczno-pomocowej spotykają się zarówno z osobami doznającymi przemocy jak i stosującymi przemoc. We współpracy z rodziną  podejmują działania mające na celu pomoc i wsparcie rodziny oraz monitorują jej dalsze funkcjonowanie.

Pamiętaj, że ty i twoja rodzina ma prawo:

 • do szacunku i godnego traktowania;
 • do własnego zdania;
 • do nietykalności cielesnej;
 • do szukać pomocy, gdy twoje prawa i twoich bliskich są łamane;

O każdym fakcie występowania przemocy informuj właściwe instytucje.