Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stypendia i zasiłki szkolne w ramach pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biała w roku szkolnym 2021/2022

 Pomoc materialna przysługuje:

 • Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 • Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom    i młodzieży (dzieci i młodzież upośledzona umysłowo w stopniu głębokim uczęszczająca na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze) realizację obowiązku szkolnego do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauczania. 
 • Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom    i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku nauki do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 
 • Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki (18 lat) 
 • Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł netto na osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 1876 ze zm.).
Wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3–13 w/w ustawy.
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do wniosku należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodu netto   rodziny   ucznia/słuchacza uzyskanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, (zaświadczenie z zakładu pracy,  zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego - tylko w przypadku posiadania, odcinki o wysokości pobieranych świadczeń emerytalnych lub rentowych,
 • zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki - w przypadku  uczęszczania ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości pobieranego stypendium - w przypadku pobierania innego stypendium.

Przyznane stypendium wypłaca się na zasadzie refundacji poniesionych kosztów po przedłożeniu imiennych faktur, rachunków i innych dowodów poniesienia kosztów.

Stypendium szkolne udzielane jest  w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym w wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych przez szkołę;
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności przez zakup podręczników;
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów,
 • stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, o ile udzielenie stypendium w formach, o których mowa powyżej, nie jest możliwe lub celowe. 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy składać:

 • do 15 września danego roku szkolnego - w przypadku uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
 • do 15 października danego roku szkolnego - w przypadku słuchaczy kolegiów.

Druki wniosków można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej, ul. Prudnicka 29.

Wszelkie informacje na temat stypendium szkolnego można uzyskać pod nr tel.774387140 oraz u pracowników socjalnych  Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej.


PDFWniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok 2021-2022.pdf (217,11KB)
DOCXWniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok 2021-2022 - plik edytowalny.docx (23,95KB)