Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (AOON) - edycja 2023

loga.jpeg

NABÓR UCZESTNIKÓW DO MINISTERIALNEGO PROGRAMU "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ" - EDYCJA 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej ogłasza nabór uczestników do Ministerialnego Programu  „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023. Program realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Nabór do Programu jest ciągły.

Program zapewnia wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osobom z terenu Gminy Biała:

 • dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

 • osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);

 • osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).

Osoby z niepełnosprawnością chętne do udziału w wyżej wymienionym Programie proszone są o wypełnienie Karty zgłoszenia oraz dołączenia do niej:

 • Kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do 16. roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

 • W przypadku sprawowania opieki prawnej nad pełnoletnią osobą niepełnosprawną, kserokopię dokumentu potwierdzającego przyznanie prawnej opieki;

 • Kartę zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do programu;

 • Podpisaną klauzulę informacyjną RODO w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023;

Istnieje możliwość wskazania przez osobę niepełnosprawną lub jej opiekuna prawnego osoby do świadczenia usługi asystencji osobistej. Należy wówczas do Karty zgłoszenia dołączyć oświadczenie o wskazaniu osoby do realizacji usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej.

Asystentem nie może być osoba będąca: członkiem rodziny uczestnika (za członków rodziny uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem), opiekunem prawnym lub osobą faktycznie zamieszkującą razem z uczestnikiem.

Asystent musi posiadać:
- dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta
lub
- co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu .

Asystent do wypełnionej Karty Zgłoszenia winien dołączyć:

 • Kserokopię dokumentu/ów potwierdzającego/ych uzyskanie kwalifikacji lub posiadania doświadczenia, o których mowa wyżej;

 • Podpisaną klauzulę informacyjną RODO w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 ;

 

Ponadto informujemy, iż w przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia dokumentację będzie należało uzupełnić o:

 • Pisemną akceptację osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka  z niepełnosprawnością.

 • Zaświadczenie o niekaralności asystenta;

 • Informację o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;

Kartę Zgłoszenia Uczestnika (z wymaganymi załącznikami) oraz Kartę Zgłoszenia Asystenta (z wymaganymi załącznikami) należy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej  (ul. Prudnicka 29, 48-210 Biała).

Dokumenty można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej  (ul. Prudnicka 29, 48-210 Biała).


Więcej informacji:

PDFProgram Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.pdf (139,18KB)