Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Instytucje udzielające pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie

1.Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 48-­200 Prudnik ul. Kościuszki 55A

tel. 077 4364700, godziny przyjęć: poniedziałek – sobota: 8.00 – 19.00

– grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej,

– indywidualna pomoc psychologiczna,

– konsultacje prawne,

– wizyty domowe u rodzin objętych programem „Niebieska Karta”,

– motywowanie do korzystania z pomocy,

– porady dla rodzin objętych programem „Niebieska Karta”,

– w ramach procedury udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie,

– pedagog,

– socjoterapeuta,

– absolwent Studium Przeciwdziałania,

– pracownik socjalny,

– funkcjonariusz policji;

 

2. Punkt Konsultacyjny dla rodzin z problemem alkoholowym

48­-250 Głogówek ul. Batorego 8 tel. 077 4373785

godziny przyjęć: poniedziałek, środa: 12.00 – 15.00, piątek: 12.00 – 16.00

– udzielanie konsultacji w sprawach uzależnienia od alkoholu,

– rozmowy indywidualne z psychologiem dot. spraw związanych z alkoholizmem,

– motywowanie do podjęcia leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego,

– organizowanie wyjazdów na ogólnopolskie spotkania trzeźwościowe,

– spotkania grupy AA /czwartek: godz. 17.00/,

– spotkania grupy Al­Anon (grupa wsparcia dla osób żyjących w najbliższym otoczeniu

osób uzależnionych) /środa: godz. 16.00/,

– udostępnienie fachowej literatury, czasopism i broszur;

– psycholog kliniczny,

– pracownik punktu,

– instruktor terapii uzależnień;

3. Klub Abstynenta 48-­210 Biała ul. Czarna 2 tel. 077 4387345

godziny przyjęć: poniedziałek: 17.00 – 20.00

– spotkania grupy AA; ­ osoby doświadczające problemów związanych z alkoholem;

– spotkania grupy samopomocowej;

4. Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

48­-200 Prudnik ul. Kościuszki 55A tel. 077 4364725;

godziny przyjęć: poniedziałek: 16.00 – 19.00, wtorek: 14.00 – 18.00,

środa: 08.00 – 13.00 i 15.00 – 19.00, czwartek: 16.00 – 19.00, piątek: 15.00 – 19.00

– profesjonalna terapia i pomoc dla osób uzależnionych i członków ich rodzin;

– psycholog kliniczny,

– instruktor terapii uzależnień,

– certyfikowani specjaliści uzależnień;

 

5. Parafia Św. Michała Archanioła 48­-200 Prudnik Plac Farny 2 tel. 077 4362878
Dom Katolicki – sala nr 17

Grupa AA „ALFA” środa i piątek: 17.00
spotkania grupy AA „ALFA”; ­ doświadczające problemów związanych z alkoholem osoby uczestniczące w potkaniach grup samopomocowych;

6. Ośrodek Pomocy Społecznej 48­-210 Biała ul. Prudnicka 29 tel./fax 077 4387140

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30

– zakładanie i prowadzenie . „Niebieskich Kart” w ramach procedury,

– udzielania pomocy osobom doświadczających przemocy w rodzinie,

– poradnictwo,

– wskazywanie możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy,

– pracownicy socjalni,

– opiekunki środowiskowe;

 

7. Zespół Interdyscyplinarny działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej

– podejmowanie działań w zakresie ochrony ofiar przemocy;

– podejmowanie działań wobec sprawców przemocy;

– koordynacja działań w zakresie przeciwdziałania występowania przemocy;

 

8. Posterunek Policji w Białej , 48-­210 Biała, ul. Prudnicka 29 A, tel 77 4387160,
godziny urzędowania: poniedziałek – piątek: 7.00 – 22.00

­informowanie osób o przysługujących im prawach oraz istniejących możliwościach pomocy,

­odizolowanie sprawcy od ofiary przemocy,

realizacja procedury „Niebieskiej Karty” dotyczącej pomagania osobom doświadczających przemocy w rodzinie,

­kontakty policjanta dzielnicowego z rodziną uwikłaną w przemoc domową,

­udział funkcjonariusza Policji w pracach zespołów interdyscyplinarnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

 

9. Komenda Powiatowa Policji 48­-200 Prudnik ul. Skowrońskiego 39 tel. 77 4341803

­przyjęcie wniosku o ściganie od przedstawiciela ustawowego lub osoby pod stałą opieką które, pozostaje nieletni (pokrzywdzony),

­wystąpienie do sądu o ustanowienie kuratora dla nieletniego, gdy opiekun ustawowy jest sprawcą,

­udział funkcjonariusza Policji w pracach zespołów interdyscyplinarnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

 

10. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

48-­200 Prudnik ul. Kościuszki 55Atel./fax 77 4363862 e­mail: PoradniaPrudnik@op.pl godziny

urzędowania:poniedziałek, piątek: 7.15 – 15.15wtorek – czwartek: 7.15 – 15.30

 

11. Sąd Rejonowy w Prudniku

48­-200 Prudnik ul. Kościuszki 5­7b tel. 77 4360606 godziny urzędowania:poniedziałek – piątek:

7.30 – 15.30

­ rozpoznanie sytuacji w jakiej jest osoba doświadczająca przemocy,

­ wszczęcie sprawy sądowej /przesłuchanie świadków, zapoznanie z dowodami/ i wydanie wyroku,

­ rozpoznanie wniosku o skierowanie na leczenie odwykowe sprawcy przemocy;

 

12. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Urząd Miejski

48-­210 Biała ul. Rynek 1tel. 77 4388533 lub 77 4388531

godziny urzędowania:poniedziałek: 8.00 – 16.00 wtorek – piątek: 7.30 – 15.30

­ motywowanie do podjęcia leczenia i uczestniczenia w spotkaniach w punkcie konsultacyjnym, poradni odwykowej lub klubie abstynenta,

­ podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu,

­ kierowanie do sądu wniosków o wszczęcie postępowania w przedmiocie leczenia odwykowego