Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stypendia i zasiłki szkolne w ramach pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biała w roku szkolnym 2015/2016

INFORMACJA

DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W RAMACH  POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW  ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BIAŁA  W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

1. Pomoc materialna przysługuje:

  • Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
  • Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży (dzieci i młodzież upośledzona umysłowo w stopniu głębokim uczęszczająca na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze) realizację obowiązku szkolnego do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauczania. 
  • Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku nauki do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 
  • Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki (18 lat) 
  • Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. 
  • uczniom, którzy pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn.   wysokość dochodu w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekracza 456zł netto na osobę (przychód pomniejszony o podatek dochodowy i składki   na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne).

2. Do wniosku należy dołączyć:

   -  dokumenty potwierdzające wysokość dochodu netto   rodziny   ucznia/słuchacza

     uzyskanego  w miesiącu   poprzedzającym  miesiąc złożenia wniosku,  (zaświadczenie

     z zakładu pracy,  zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego - 

   - odcinki o wysokości pobieranych świadczeń   emerytalnych lub rentowych,

-   zaświadczenie  ze szkoły   o   pobieraniu  nauki - w przypadku  uczęszczania  ucznia do

    szkoły  ponadgimnazjalnej 

 -  zaświadczenie lub   oświadczenie o wysokości pobieranego stypendium - w przypadku   

    pobierania innego stypendium.

4. Przyznane stypendium wypłaca się na zasadzie  

    refundacji poniesionych kosztów po przedłożeniu faktur, rachunków i innych dowodów

    poniesienia kosztów.

5. Stypendium szkolne udzielane jest  w formie:
- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym w   

   wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu 

   nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych przez szkołę;
- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności przez zakup 

  podręczników ;
- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza

  miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów,

- Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, o ile

   udzielenie stypendium w formach, o których mowa powyżej, nie jest możliwe lub celowe. 

 

Wnioski należy składać w okresie  1.09-15.09. 2015r.  w  Ośrodku Pomocy Społecznej

w Białej, ul. Prudnicka 29.

Wszelkie informacje na temat stypendium szkolnego można uzyskać pod

nr tel.774387140 oraz u pracowników socjalnych  Ośrodka Pomocy Społecznej    w Białej.