Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pomoc żywnościowa

dla osób i rodzin z terenu miasta i gminy Biała

w zakresie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

Podprogram  2015


Program posiada  uzupełniający charakter pomocy udzielanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MPiPS) pomoc w ramach Programu kierowana  jest do osób i rodzin najuboższych, znajdujących się w trudnej sytuacji  życiowej, spełniających przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w tym: osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych, osób i rodzin dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, których dochód nie przekracza 150% odpowiedniego kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj.

- w okresie do 31.09.2015r. :  813,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej,  684,00 zł dla osoby w rodzinie.

- w okresie od 1.10.2015r.: 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej,  771zł dla osoby  w rodzinie.

Kwalifikowaniem osób do otrzymania pomocy zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej ul. Prudnicka 29.

Pomoc przekazywana jest  w formie  paczek z artykułami żywnościowymi osobom najbardziej potrzebującym. Paczkę żywnościową  stanowi zestaw co najmniej 6 rodzajów artykułów spożywczych z co najmniej 3 grup towarowych. Średni  miesięczny limit pomocy na osobę wynosi od 3,5 do 6 kg.

Pomoc dla uprawnionych osób i rodzin z terenu gminy Biała wydawana jest  przez Polski Komitet Pomocy Społecznej z siedzibą   w Prudniku, magazyn ul. Klasztorna 4.

Polski Komitet Pomocy Społecznej jest organizacją pożytku publicznego i uczestniczy  w realizacji PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2015           w wyniku wyboru w konkursie przeprowadzonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, tj, Instytucję Zarządzającą (IZ).

Warunkiem odebrania pomocy jest przedłożenie, w miejscu wydawania produktów żywnościowych, skierowania wydanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej.

Osoby i rodziny zainteresowane otrzymaniem  pomocy żywnościowej  proszone są  o zgłaszanie się do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej ul. Prudnicka 29 w celu otrzymania skierowania i uzyskania bliższych informacji.