Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Bon energetyczny w 2024 roku

Od 1 sierpnia 2024 r. można ubiegać się o wypłatę bonu energetycznego. Zadanie to realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej. Aby otrzymać bon energetyczny należy złożyć wniosek o wypłatę bonu energetycznego, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się na piśmie w postaci papierowej albo  elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (ePUAP, bankowość elektroniczna). Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Bon energetyczny przysługuje jednorazowo:

 1. gospodarstwu domowemu jednoosobowemu, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za 2023 r. nie przekracza kwoty 2500 zł,
 2. gospodarstwu domowemu wieloosobowemu, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekracza kwoty 1700 zł.

  Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego jest ustalana na dzień złożenia wniosku o wypłatę bonu energetycznego.

W przypadku gdy wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę przekracza wskazane powyżej kryteria, bon energetyczny przysługuje w wysokości różnicy między kwotą bonu energetycznego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód za 2023 r. na osobę, z dolnym limitem wypłaty bonu w wysokości 20 zł.

Bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

 • 300 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu,
 • 400 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób,
 • 500 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób,
 • 600 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu z co najmniej 6 osób,

Przepisy przewidują także podwyższony bon energetyczny w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 1 kwietnia 2024 r. albo po tym dniu- w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków:

 • 600 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu,
 • 800 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób,
 • 1000 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób,
 • 1200 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu z co najmniej 6 osób,

Kto wchodzi w skład gospodarstwa domowego?

Gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo  osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią  zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania bonu energetycznego.

Przyznanie bonu energetycznego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. W przypadku podania przez wnioskodawcę adresu poczty elektronicznej informacja o przyznaniu bonu energetycznego przesyłana jest na wskazany adres poczty elektronicznej.
Nieodebranie informacji o przyznaniu bonu energetycznego nie wstrzymuje wypłaty tego bonu.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia.

Wnioskodawca może jednorazowo wystąpić do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o korektę wysokości przyznanego bonu energetycznego w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego bonu.

Bon energetyczny za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. jest wypłacany jednorazowo.

Bon energetyczny składa się w terminie od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego złożony po terminie określony w zdaniu pierwszym pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski będą dostępne na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Miejskiego po opublikowaniu przez Ministra właściwego ds. energii.

bon_energetyczny_ulotka.jpeg