Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Świadczenie wychowawcze "500+"

Strona archiwalna

 

Świadczenie wychowawcze „500 +”


Uprzejmie informujemy i przypominamy, że zgodnie z art. 49 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, termin na złożenie wniosku o świadczenie 500plus, pozwalający na przyznanie świadczeń od 1 kwietnia br. mija 1 lipca 2016 r.


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195)
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze ( Dz. U. z 2016 poz. 214)

W gminie Biała jednostką wyznaczoną do realizacji świadczenia wychowawczego „programu 500 + ” jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej ul. Prudnicka 29

W przypadku, gdy jeden z rodziców dziecka jest zatrudniony poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, otrzymuje z zagranicy zasiłek dla bezrobotnych, emeryturę, rentę, ubiega się o emeryturę lub rentę za granicą, prowadzi działalność gospodarczą oraz jest zameldowany za granicą organem właściwym do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu ul. Rejtana 5


Dokumenty wymagane przez ROPS do wniosków o świadczenie wychowawcze (500+)


  • Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.
  • Świadczenie przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
  • W przypadku ukończenia przez pierwsze dziecko 18 roku życia, pierwszym dzieckiem staje się drugie dziecko w tej rodzinie.
  • Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają świadczenie niezależnie od dochodu.

Warunki uzyskania prawa do świadczenia na pierwsze dziecko.

W przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko świadczenie wychowawcze przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Dochód rodziny ustalany jest jedynie w sytuacji, gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze dziecko.

W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na okres od 1 kwietnia 2016r.

do 30 września 2017r., rokiem kalendarzowym z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego jest rok kalendarzowy 2014.

Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu (tj. w świadczeniach rodzinnych).

Do wniosku dołącza się odpowiednio:

  1. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012r. poz. 361 z późn. zm.) każdego członka rodziny;
  2. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:

a) wysokości dochodu,

b) wysokości należnych składek na ubezpieczenie społeczne,

c) wysokości należnych składek na ubezpieczenia zdrowotne,

d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,

e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;

  1. zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:

a) zaświadczenia sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

b) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,

c) orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

d) oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,

e) dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów,

f) określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce,

g) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica, a także świadczenie wypłacane z Funduszu Alimentacyjnego.

Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny, przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.

 

Wnioski w wersji papierowej będą dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej na parterze (pokój nr 6 i 8) oraz w Urzędzie Miejskim w Białej (sekretariat - pokój 13) lub do pobrania na stronie internetowej http://www.500plusopolskie.pl

Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej ul. Prudnicka 29 w terminie od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. (włącznie), osobiście, drogą pocztową lub przez internet za pośrednictwem:

Platformy Informacyjno - Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie Empatia - (wymagane konto EPUAP wraz z bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym), czyli za pośrednictwem tzw. emp@atii;

Platformy Usług Elektronicznych – PUE ZUS – udostępnionej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

Banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.

 

MASZ 3 MIESIĄCE NA ZŁOŻENIE WNIOSKU!

 

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, świadczenie wychowawcze będzie wypłacone z wyrównaniem od kwietnia.

W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.

Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, m.in. z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego czy stypendiów dla uczniów i studentów.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 77 438 71 40 lub 77 438 08 08 lub bezpośrednio w Dziale Świadczeń Rodzinnych tut. Ośrodka


DOCXWzór wniosku 500+ do pobrania.docx (56,45KB)

PDFWniosek Rodzina 500 - duża rodzina (pdf edytowalny).pdf (565,39KB)

PDFWniosek Rodzina 500 - mniejsza rodzina (pdf edytowalny).pdf (1,11MB)