Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dokumenty wymagane przez ROPS do wniosków o świadczenie wychowawcze (500+)

I. DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ ROPS:

 1. Wypełniony wniosek;
 2. Dokumenty wymienione:
  1. w art. 23 ust 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych oraz w § 2 ust 2 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne
  2. w art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz § 2 ust 2 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze
 3. Dokument potwierdzający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,  dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany, a także dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został osiągnięty złożony przez stronę jako dokument obcojęzyczny ma być uzupełniony o jego tłumaczenie na język polski przez osobę do tego uprawnioną!!!  

 

II. DOKUMENTY I INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Dokładnie wypełnione „Oświadczenie o wykonywaniu pracy za granicą” z podaniem osoby która przebywa za granicą, w jakim kraju, nazwa i adres pracodawcy, adres zamieszkania za granica, nazwa i adres instytucji zagranicznej właściwej do ustalenia uprawnień do świadczeń rodzinnych (np. Finanzamt, Familienkasse, SVB) oraz czy któryś z członków rodziny ubiega się lub pobiera świadczenia rodzinne za granicą (jeśli tak to od kiedy i w jakiej wysokości);
 2. Dokument (wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski) potwierdzający aktywność zawodową członka rodziny za granicą np.
 1. zagraniczny dochód z roku bazowego – 2014r. (np. Beschaid, Lohnsteuerkarte-Niemcy, Jaaropgaaf-Holandia);
 2. zaświadczenie od pracodawcy (z podaniem dokładnego okresu zatrudnienia za granicą);
 3. rozliczenie miesięczne dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (np. Abrechnung – Niemcy);
 4.  decyzja przyznająca prawo do zasiłku dla bezrobotnych bądź renty albo emerytury;
 5.  zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (Gewerbe Anmeldung – Niemcy);
 6. w przypadku pracownika delegowanego do pracy za granicę – zaświadczenie o okresie zatrudnienia oraz aktualny DRUK A1 (zaświadczenie o ustawodawstwie dot. zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej wystawione przez ZUS).
 1. Dokument potwierdzający zamieszkanie za granicą (w przypadku kiedy członek rodziny: nie jest osobą zatrudnioną, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie ma przyznanego prawa do renty lub emerytury, nie pobiera zasiłku dla bezrobotnych poza granicami RP) + oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną że tam zamieszkuje;
 2. Dokument potwierdzający aktywność zawodową w Polsce wnioskodawcy (lub współmałżonka), np.:
 1. zaświadczenie od pracodawcy,
 2. zaświadczenie z KRUS,
 3. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy lub decyzja przyznająca prawo do zasiłku dla bezrobotnych,
 4. wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 5. decyzja przyznająca prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 6. w przypadku braku aktywności zawodowej w Polsce oraz podleganiu ubezpieczeniu społecznemu lub zdrowotnemu z innego tytułu złożone pod odpowiedzialnością karną przez tą osobę oświadczenie,
 1. Oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – należy wypełnić z podaniem dochodu netto w walucie obcej uzyskanego za granicą w roku bazowym, w przypadku gdy taki dochód był uzyskiwany przez któregoś z członków rodziny.
 2. Dowód osobisty wnioskodawcy
 3. Akty urodzenia dzieci (wszystkich)