Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stypendia i zasiłki szkolne w ramach pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biała w roku szkolnym 2016/2017

INFORMACJA
DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W RAMACH POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BIAŁA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

1. Pomoc materialna przysługuje:

 • Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 • Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży (dzieci i młodzież upośledzona umysłowo w stopniu głębokim uczęszczająca na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze) realizację obowiązku szkolnego do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauczania. 

 • Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku nauki do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 

 • Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki (18 lat) 

 • Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. 

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż 514zł., natomiast dla osoby samotnie gospodarującej 634zł.

2. Do wniosku należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodu netto rodziny ucznia/słuchacza uzyskanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, (zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego - tylko w przypadku posiadania, odcinki o wysokości pobieranych świadczeń emerytalnych lub rentowych,
 • zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki - w przypadku uczęszczania ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości pobieranego stypendium - w przypadku pobierania innego stypendium.


3. Przyznane stypendium wypłaca się na zasadzie refundacji poniesionych kosztów po

przedłożeniu faktur, rachunków i innych dowodów poniesienia kosztów.

4. Stypendium szkolne udzielane jest w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym w wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych przez szkołę;
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności przez zakup podręczników ;
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów,
 • stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, o ile udzielenie stypendium w formach, o których mowa powyżej, nie jest możliwe lub celowe. 

Wnioski należy składać w okresie 1.09-15.09. 2016r. a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15.10.2016w Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej,  ul. Prudnicka 29.

Wszelkie informacje na temat stypendium szkolnego można uzyskać pod  nr tel.774387140 oraz u pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej  w Białej.