Przejdź do treści strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

ŚWIADCZENIE "DOBRY START"

dobry_start.png

Wnioski o świadczenie Dobry Start można składać online od dnia 1 lipca danego roku

a w formie papierowej od dnia 1 sierpnia danego roku

Świadczenie „Dobry Start” w wysokości 300zł przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego bez względu na dochód rodziny i nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Świadczenie przysługuje raz w roku do ukończenia:

 • przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia;

 • przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia (w przypadku dzieci lub osób uczących się, legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności).

Świadczenie przeznaczone jest dla uczniów szkół:

 • podstawowych, ponadpodstawowych, klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej,

 • artystycznych, w której  jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,

 • a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy oraz ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Świadczenie „ Dobry Start” nie przysługuje:

 • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,

 • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego (tzw. „zerówka”).

Wnioski przyjmowane są - w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w wersji papierowej wnioski są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku w tut. Ośrodku.

Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada danego roku pozostawia się bez rozpatrzenia!

WNIOSKI ELEKTRONICZNE można składać za pośrednictwem:

 1. Platformy Informacyjno – Usługowej CZIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie Empatia ( wymagane konto EPUAP wraz z bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym), czyli za pośrednictwem tzw. emp@atii;

 2. Banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną.

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot realizujący świadczenie „Dobry Start” wzywa wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku gdy wnioskodawca złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, w tym oświadczeń, podmiot realizujący świadczenie dobry start przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
Przyznanie świadczenia „Dobry Start” nie wymaga wydania decyzji za wyjątkiem nienależnie pobranego świadczenia lub odmowy przyznania świadczenia.
Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznanym świadczeniu dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej- o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.


PDFWniosek SDS-1.pdf
PDFZałącznik do wniosku SDS-1Z.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  16-06-2018
  przez: Kamila Wróblewska
 • opublikowano:
  16-06-2018 12:36
  przez: Kamila Wróblewska
 • zmodyfikowano:
  05-05-2020 09:50
  przez: Joanna Sobota
 • podmiot udostępniający:
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej
  odwiedzin: 2426
Dane adresowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej
48-210 Biała
ul. Prudnicka 29
NIP: 755-12-77-942

Dane kontaktowe:

fax: 77 4387140
e-mail: ops@biala.gmina.pl
strona www: ops.biala.gmina.pl