Przejdź do treści strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

ŚWIADCZENIE "DOBRY START"

dobry_start.png

Wnioski o świadczenie Dobry Start będzie można składać online od 1 lipca 2019 r.

a w formie papierowej od 1 sierpnia 2019 r.

Świadczenie „Dobry Start” w wysokości 300zł przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego i nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Świadczenie przysługuje raz w roku do ukończenia:

 • przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia;

 • przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia (w przypadku dzieci lub osób uczących się, legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności).

Świadczenie przeznaczone jest dla uczniów szkół:

 • podstawowych, gimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych (tj. liceum , technikum , szkoła zawodowa),

 • dla uczniów szkół artystycznych realizujących obowiązek szkolny lub nauki,

 • dla dzieci uczących się w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym oraz ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Świadczenie „ Dobry Start” nie przysługuje:

 • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się została umieszczona w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, uczy się w szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,

 • uczniom szkół policealnych lub uczącym się w szkole dla dorosłych,

 • na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne ( tzw. „zerówka”).

Wnioski przyjmowane będą - w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca do 30 listopada, a w wersji papierowej wnioski przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia do 30 listopada w tut. ośrodku.

Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia!

WNIOSKI ELEKTRONICZNE można składać za pośrednictwem:

 1. Platformy Informacyjno – Usługowej CZIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie Empatia ( wymagane konto EPUAP wraz z bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym), czyli za pośrednictwem tzw. emp@atii;

 2. Banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku lub braku wymaganych w indywidualnej sprawie dokumentów podmiot realizujący świadczenie „Dobry Start” wzywa wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
Przyznanie świadczenia „Dobry Start” nie wymaga wydania decyzji za wyjątkiem nienależnie pobranego lub odmowy świadczenia.
Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informacje o przyznanym świadczeniu dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.


PDFWniosek SDS-1.pdf
PDFZałącznik do wniosku SDS-1Z.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  16-06-2018
  przez: Kamila Wróblewska
 • opublikowano:
  16-06-2018 12:36
  przez: Kamila Wróblewska
 • zmodyfikowano:
  16-07-2019 12:39
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej
  odwiedzin: 2133
Dane adresowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej
48-210 Biała
ul. Prudnicka 29
NIP: 755-12-77-942

Dane kontaktowe:

fax: 77 4387140
e-mail: ops@biala.gmina.pl
strona www: ops.biala.gmina.pl