Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Inspektor ds. kadr

Strona archiwalna

 


PDFInformacja o wynikach naboru - Inspektor ds. kadr.pdf (178,57KB)


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ

ul. Prudnicka 29

 

Stanowisko pracy : INSPEKTOR DS. KADR

Wymiar czasu pracy: 1/5 etatu

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 1. Obywatelstwo polskie,

 2. Wykształcenie wyższe ( preferowane kierunki : prawo lub administracja ) i minimum trzyletni staż pracy lub średnie i minimum pięcioletni staż pracy,

 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 5. Nieposzlakowana opinia,

 6. Znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku pracy, w szczególności:

1) ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. ( Dz. U. z 2018r., poz. 1260 )

2) ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ( Dz.U. z 2018r. , poz. 917)

3) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2018r. , poz.1508 )

4) ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz 1000)

5) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018 r. poz. 994)

2. WYMAGANIA DODATKOWE

 1. Znajomość następujących aktów prawnych :

1) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz.U. z 2018r. , poz 936),

2) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt ( Dz. U. 2017r., poz. 894)

3) znajomość przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

 1. Doświadczenie w pracy na stanowisku ds. kadrowych, ukończenie studiów podyplomowych na kierunku: kadry i płace

 2. Biegła obsługa komputera – znajomość edytorów tekstu, biegła obsługa internetu i poczty elektronicznej,

 3. Predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, kreatywność, terminowość, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, komunikatywność, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność działania w sytuacjach stresowych, wysoka kultura osobista

 4. Umiejętność samodzielnego wykonywania powierzonych zadań, umiejętność interpretowania i stosowania w praktyce przepisów prawa, umiejętność analizowania dokumentów i sporządzania pism urzędowych,

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

1) Kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników;

2) Sporządzanie umów o pracę, umów zleceń i innych;

3) Sporządzanie, wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudniania pracowników, do których wydawania pracodawca zobowiązany jest przepisami prawa;

4) Ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej;

5) Prowadzenie ewidencji czasu pracy ;

6) Prowadzenie spraw związanych z awansowaniem, nagradzaniem pracowników ( w tym udzielanie nagród jubileuszowych);

7) Rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych itp. stosownie do przepisów Kodeksu Pracy.

8) Sporządzanie sprawozdań w zakresie dotyczącym zatrudnienia pracowników do GUS;

9) Prowadzenie spraw związanych z zakładową działalnością socjalną;

10) Przygotowywanie projektów regulaminów i zarządzeń wewnętrznych obowiązujących w Ośrodku Pomocy Społecznej;

11) Nadzór nad sprawami z zakresu BHP ;

12) Prowadzenie spraw związanych z naborem nowych pracowników;

13) Prowadzenie ewidencji szkoleń pracowników.

4. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY

 1. Miejsce pracy znajduje się na parterze budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej,

 2. Praca wymaga współpracy z innymi komórkami Urzędu,

 3. Stanowisko z obsługą komputera.

5. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W Urzędzie Miejskim w Białej w miesiącu listopadzie 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu obowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami, o których mowa poniżej kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

6. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. List motywacyjny,

 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 5. Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie potwierdzające bieżące zatrudnienie,

 6. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,

 7. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 8. Oświadczenie kandydata stwierdzające iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 9. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 10. Oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

 11. Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.

7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 1. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na stanowisko urzędnicze - inspektor ds. kadr" osobiście w pokoju nr 2 na I piętrze w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej ul. Prudnicka 29 w godzinach pracy ośrodka tj. pon. – pt. Od 7:30 do 15:30 lub przesłać na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej
ul. Prudnicka 29
48-210 Biała
w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. do godz. 10.00

 1. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do OPS.

8. INNE INFORMACJE

 1. Nabór zostanie przeprowadzony przez Komisję Rekrutacyjną powołaną zarządzeniem kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej,
 2. Etapy naboru to:

  1. sprawdzenie ofert pod względem formalnym (bez udziału kandydatów),

  2. rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi formalne.

 3. Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu naboru zostaną powiadomione indywidualnie
  o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,

 4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.ops.biala.gmina.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. ośrodka

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z NABOREM PRACOWNIKA

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej, którego siedziba znajduje się w Białej, ul. Prudnicka 29, 48-210 Biała, tel. 774387140 fax 774380801 e-mail: reprezentowany przez kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej – Marię Klimowicz

 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Krzysztof Kranc, tel.: 509 947 925,
  e-mail: poczta@krzysztofkranc.com

 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia naboru (rekrutacji) na wolne stanowisko urzędnicze.

Podstawa prawna przetwarzania Pani / Pana danych osobowych:

 1. zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą,

 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o pracę, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, zgodnie z przepisami prawa:

  • ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

  • ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz innymi, właściwymi ze względu na ww. cel przetwarzania, przepisami prawa i / lub regulacjami wewnętrznymi administratora,

 4. Odbiorcy danych osobowych / kategorie odbiorców danych: odbiorca publiczny
  (w zakresie publikacji wyników rekrutacji) oraz inne uprawnione na podstawie właściwych przepisów prawa osoby fizyczne, prawne, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty.

Ponadto, dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania informuję, że:

 1. Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania i w okresie późniejszym, stosownie do obowiązującego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Regulaminem naboru oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną , jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 2. Ma Pani / Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych, w zakresie i na warunkach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.
 3. Ma Pani / Pan prawo, w dowolnym momencie, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 4. Ma Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 5. Podanie Pani / Pana danych osobowych:

  1. jest wymogiem ustawowym, w odniesieniu do danych, których przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

  2. jest wymogiem umownym i / lub warunkiem zawarcia umowy, w odniesieniu do danych, których przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Podanie danych osobowych będących wymogiem ustawowym, umownym i / lub warunkiem zawarcia umowy jest obowiązkowe, natomiast podanie danych przetwarzanych na podstawie zgody, jest dobrowolne.

Konsekwencją niepodania danych osobowych, których podanie jest obowiązkowe, jest brak możliwości realizacji ww. celu przetwarzania.

Niepodanie danych osobowych, których podanie nie jest obowiązkowe, może co najwyżej powodować wydłużenie czasu realizacji ww. celu przetwarzania.

 1. Decyzje dotyczące Pani / Pana nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 2. Pani / Pana dane osobowe nie są profilowane.

Złożenie oferty pracy jest równoznaczne z zapoznaniem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych zawartą w ogłoszeniu o naborze.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Maria Klimowicz

Biała, dnia 17 grudnia 2018 r.