Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stypendia i zasiłki szkolne w ramach pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biała w roku szkolnym 2019/2020

Wnioski należy składać w okresie 01.09 - 15.09.2019r. a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15.10.2019 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej.

Pomoc materialna przysługuje:

 • Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 • Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży (dzieci i młodzież upośledzona umysłowo w stopniu głębokim uczęszczająca na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze) realizację obowiązku szkolnego do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauczania. 

 • Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku nauki do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 

 • Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki (18 lat) 

 • Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 ,00 zł netto na osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1508 ze zm.). Wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3–13 w/w ustawy.
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach; - kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do wniosku należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodu netto rodziny ucznia/słuchacza uzyskanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, (zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego - tylko w przypadku posiadania, decyzje o wysokości pobieranych świadczeń emerytalnych lub rentowych) ,
 • zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki - w przypadku uczęszczania ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości pobieranego stypendium - w przypadku pobierania innego stypendium.

Przyznane stypendium wypłaca się na zasadzie refundacji poniesionych kosztów po przedłożeniu imiennych faktur, rachunków i innych dowodów poniesienia kosztów.

Stypendium szkolne udzielane jest w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym w wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych przez szkołę;
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności przez zakup podręczników ;
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów,
 • stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, o ile udzielenie stypendium w formach, o których mowa powyżej, nie jest możliwe lub celowe. 

Druki wniosków można pobrać na stronie internetowej Ośrodka www.ops@biala.gmina.pl lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej, ul. Prudnicka 29 (I piętro, pokój nr 3 ) w godzinach pracy od 7.30 do 15.30 .

Wszelkie informacje na temat stypendium szkolnego można również uzyskać pod  nr tel.774387140 oraz u pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej  w Białej.