Przejdź do treści strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
 
Usługi opiekuńcze realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej na podstawie art. 50 ustawy o pomocy społecznej.
Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina i także wspólnie nie zamieszkujący: małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze kierowane są do osób mających trudności związane z poruszaniem się, samoobsługą, kontaktami z otoczeniem oraz funkcjonowaniem w środowisku przede wszystkim ze względu na wiek lub ciężkie i przewlekłe choroby. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. zakupy, przygotowanie posiłku, sprzątanie), opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Ośrodek Pomocy Społecznej przyznając usługi ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.
 
Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia może być wydana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego (rodzinnego) lub jego aktualizacji, dokonywanej nie rzadziej niż co 6 miesięcy. Wywiad przeprowadza pracownik socjalny w ciągu 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej. W sytuacjach wymagających bezzwłocznego przyznania świadczeń, wywiad przeprowadza się w terminie 2 dni od powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia. Decyzje wydaje się w ciągu 30 dni od dnia złożenia pełnej dokumentacji.

Niezbędne dokumenty:

 • Wniosek o przyznanie pomocy.
 • Dowód osobisty.
 • Orzeczenie komisji o stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba ubiegająca się o pomoc taki dokument posiada.
 • Oświadczenie majątkowe.
 • Dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność przyznania świadczenia (przy specjalistycznych usługach opiekuńczych zaświadczenie lekarza psychiatry)
Metryczka
 • wytworzono:
  05-08-2019
  przez: Sebastian Siorak
 • opublikowano:
  05-08-2019 14:46
  przez: Sebastian Siorak
 • zmodyfikowano:
  05-08-2019 14:47
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej
  odwiedzin: 430
Dane adresowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej
48-210 Biała
ul. Prudnicka 29
NIP: 755-12-77-942

Dane kontaktowe:

fax: 77 4387140
e-mail: ops@biala.gmina.pl
strona www: ops.biala.gmina.pl