Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej

ops01.jpeg

Projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej"

Gmina Biała przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu przystąpiła do tworzenia lokalnego planu rozwoju ekonomii społecznej. Projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej", współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, w ramach którego prowadzi szereg działań wspierających rozwój ekonomii społecznej w Województwie Opolskim. Jednym z nich jest wszechstronna pomoc merytoryczna w przygotowaniu planów rozwoju ekonomii społecznej w poszczególnych gminach.

Jednostką organizacyjną Gminy odpowiedzialną współpracę w tworzeniu lokalnego planu rozwoju ekonomii społecznej jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej .

Przedmiotem ekonomii społecznej jest koordynowanie oraz prowadzenie działań służących rozwojowi i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej w regionie, w tym interwencje wzmacniające mechanizm współpracy na jej rzecz na poziomie samorządu regionalnego i lokalnego. Projekt przewiduje ponadto upowszechnianie idei ES w województwie poprzez inicjatywy promocyjne oraz informacyjne. Odpowiada on na potrzebę wzmocnienia sektora ekonomii społecznej i tworzenia sieci współpracy pomiędzy jej podmiotami a jednostkami samorządu terytorialnego, nauką, biznesem, oraz innymi organizacjami działającymi w tym obszarze.

Ekonomia społeczna jest bardzo skutecznym sposobem przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom społecznym. Ogranicza ubóstwo, bezrobocie i zagrożenie wykluczeniem społecznym. Co istotne, jej efekty są zazwyczaj o wiele trwalsze niż inne bardziej tradycyjne formy wsparcia. Istotą ekonomii społecznej jest pomoc uzależniona od aktywności osób, które takowej pomocy oczekują. Oferuje szereg rozwiązań, których celem jest reintegracja społeczna i zawodowa beneficjentów .Daje możliwość powrotu do aktywności zawodowej bądź podjęcie zatrudnienia przez osoby mające z tym problem z różnych względów. Podstawowym środowiskiem rozwoju ekonomii społecznej są społeczności lokalne. Dlatego rola samorządu terytorialnego na poziomie gminy jest kluczowa w jej rozwoju.

Cel główny projektu:
Celem głównym projektu jest rozwój i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej poprzez koordynowanie oraz prowadzenie szeregu działań w tym obszarze w województwie opolskim. Jego realizacja wpłynie bezpośrednio na realizację celu szczegółowego 4 RPO WO na I. 2014-2020, tj. wzrost zatrudnienia w ramach regionalnego sektora gospodarki społecznej. Odbędzie się to poprzez prowadzenie z poziomu ROPS działań, które przełożą się na powstanie kompleksowego systemu wsparcia sektora ekonomii społecznej.

Główne zadania projektu:

  • Zadanie 1: Utworzenie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej
  • Zadanie 2: Zwiększenie widoczności oraz wsparcia rozwoju podmiotów ekonomii społecznej
  • Zadanie 3: Spotkania sieciujące oraz działania informacyjne w gminach i powiatach
  • Zadanie 4: Kluczowe sfery rozwoju. Inicjowanie współpracy podmiotów regionalnych.

ops02.jpeg